Oświadczenie administratora danych osobowych

Wołomin, Ząbki, Kobyłka

 1. Administratorem danych osobowych jest AGENCJA UBEZPIECZENIOWA J. Grzybowski. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z administratorem danych osobowych:
  1. pisemnie, na adres ul. 05-200 Wołomin, ul. Moniuszki 9;
  1. telefonicznie, pod numerem: 22 744 92 63.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, przedstawienia oferty umowy ubezpieczenia, a w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, w celu obsługi posprzedażowej, rozpatrywania zgłoszonych reklamacji, marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora danych osobowych, prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych:
  • w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia jest niezbędność do zawarcia umowy ubezpieczenia i obsługi posprzedażowej;
  • w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora oraz dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia jest prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych;
  • w celu rozpatrywania zgłoszonych reklamacji oraz w celu przeciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym są ciążące na administratorze danych osobowych obowiązki wynikające z przepisów prawa;
  • w przypadku udzielenia odrębnej zgody, na cele inne niż wskazane powyżej, będzie ona podstawa prawną przetwarzania.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ J. Grzybowski innym administratorom danych osobowych, jeśli mają prawnie uzasadniony interes. Za inne podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ J. Grzybowski uważa się przede wszystkim: dostawców usług informatycznych, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności, podmioty świadczące usługi archiwizacyjne, podmioty przeprowadzające postępowanie likwidacyjne, bądź biorące w nim udział, oraz pośredników ubezpieczeniowych. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody dane osobowe mogą być przekazane innym agentom ubezpieczeniowym w celu marketingu bezpośredniego ich produktów i usług.
 5. Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez AGENCJĘ UBEZPIECZENIOWĄ J. Grzybowski, mają w związku z przetwarzaniem następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w takim zakresie, w jakim są one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania ich do innego administratora;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
  • prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem;
  • w przypadku podejmowania decyzji w sposób automatyczny, prawo do jej zakwestionowania oraz wyrażenia własnego stanowiska lub żądania interwencji człowieka, celem ponownej analizy danych oraz uzyskania indywidualnej decyzji.
 6. W celu skorzystania z praw określonych w punkcie 5 należy skontaktować się z administratorem danych osobowych.
 7. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia. Jeśli nie doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia, w przypadku udzielenia odrębnej zgody, dane osobowe będą wykorzystywane do celów marketingu produktów i usług własnych administratora danych osobowych, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.
 8. Podanie danych osobowych jest konieczne do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych podanie ich jest dobrowolne.

Strona korzysta z plików cookie. Warunki przechowywania oraz dostępu plików cookie możesz samodzielnie określić w swojej przeglądarce.

Nie pokazuj